ข้อมูลผู้บริหาร

 • ข้อมูลทั่วไป
  • ชื่อ : นายภาณุพันธุ์ จันทรา
  • วัน เดือน ปีเกิด : 1 มกราคม พ.ศ.2520
  • ภูมิลำเนาเดิม : จังหวัดพิษณุโลก
  • ที่อยู่ปัจจุบัน : 133 หมู่ 6 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140
  • สถานภาพ : สมรสกับนางอรพิน จันทรา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
 • ข้อมูลด้านการศึกษา
  • พ.ศ. 2542 – มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก
  • พ.ศ.2545 – ปริญญาตรี (กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  • พ.ศ.2558 – ปริญญาโท (ค.ม. การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • ข้อมูลด้านการปฏิบัติงาน
  • พ.ศ.2547 – อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านปางตาไว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2
  • พ.ศ.2550 – ครู คศ.1 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
  • พ.ศ.2554 – ครู คศ.2 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  • พ.ศ.2556 – ครู คศ.3 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  • พ.ศ.2559 – ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
  • พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3